K.M.V.D.E.M.B. Regionale Kortrijk

Hoe lid worden?

Conform de wetgeving bestaat de vereniging uit effectieve en aangesloten leden. Het zijn enkel de effectieve leden die het voorrecht genieten de vereniging te besturen en stemrecht.hebben.

Wat zijn effectieve leden?

Ieder persoon ongeacht zijn nationaliteit, die titularis is van een eervol verkregen ereteken, drager van een burgerlijk kruis of een ereteken voor moed en zelfopoffering of menslievendheid rechtmatig overhandigd door de Belgische Staat of een Staat erkend door de Belgische Staat.

Wat zijn aangesloten leden?

Ieder persoon die de belangen van de vereniging verdedigt.

Wat zijn weldoeners?

Elk lid effectief of aangesloten, die kwaliteiten en diensten bewezen hebben met betrekking tot het doel van de vereniging.

Wat zijn ereleden?

Elk lid effectief of aangesloten, die aangezocht werden door de nationale bestuursraad om reden van hun kwaliteiten of bewezen diensten met betrekking tot het doel van onze vereniging.

Alleen al door hun aansluiting erkennen de leden het voorwerp en het doel van de vereniging en het totale respect voor de statuten en reglementen. Elke kandidaat moet blijk geven van een goede burgerzin, zeden en minstens de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt. De kandidaten, ondertekend door twee peters/meters, worden geintroduceerd bij een regionaal of provinciaal comité en de dossierkosten en de bijdragegelden dienen binnen te zijn bij de penningmeester van dit comité.